AVÍS LEGAL

Titularitat i objecte


El present Avís Legal té per objecte regular les condicions d'ús i utilització de la botiga on-line emplaçada a l'adreça www.oniricat.cat i de la qual és titular l'empresa Oniricat de Jordi Garcia Sanchez, amb domicili social a C/Cadis, 6  08911 Badalona amb NIF.: 46.546.633-S, telèfon 934642920 i email: info@oniricat.cat, l'objecte social de la qual és la comercialització i venda de productes de disseny català.

Oniricat ha estat el.laborada, creada i dissenyada per OniricDesign per a donar a conèixer i permetre l'accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals el portal tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

Oniricat està facultada per a modificar les obligacions presents a les Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Oniricat garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals i segueix una política de galetes respectuosa amb la privacitat.


Condicions d’ús de la pàgina web


La mera utilització del Portal, atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari (des d'ara "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest text s'exposen, així com els principis de bona fe i ús lícit, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

A través d’Oniricat es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de la present entitat. Les presents Condicions Generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on-line de compravenda entre Oniricat i els seus clients.

L'Usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, perjudicar les dades, programes o documents electrònics i altres que s'obtinguin d'aquesta plana web, així com no obstaculitzar l'accés o altres usuaris al servei, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius de naturalesa anàloga, que pugui ser causa de qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d’Oniricat o a tercers. Referent a això, Oniricat s'exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Oniricat no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació. Per contra, per a poder realizar la compra, s'exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi's l’apartat Protecció de dades d’Oniricat.

Oniricat manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.

Oniricat s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.

 

Drets i Obligacions d’Oniricat


Oniricat respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

Oniricat es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

Oniricat no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat d’Oniricat.

Oniricat es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal.

Oniricat no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

Oniricat posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com botons, banners, links o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a altres llocs web relacionats amb l'objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable Oniricat dels llocs web als quals accedeixi l'Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar. Per tot això serà l'Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests hipervincles. Per la seva banda, Oniricat tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervincles restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.


Preus, pagaments i terminis de lliurament


Sobre la base de la seva política comercial, Oniricat podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular en el seu degut moment. No obstant, serà Oniricat qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d'una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i forma de pagament.

El termini de lliurament comença a comptar des que Oniricat rep l'import de la comanda. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament.

El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l'empar de les presents Condicions Generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de Oniricat. Aquest realitzarà tots els esforços possibles amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Oniricat. Si el retard en el lliurament és imputable a Oniricat i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagués retardat. Així mateix, Oniricat no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Oniricat. En els supòsits que el client acceptés com a forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.

Els productes adquirits hauran d'abonar-se després que s'accepti el preu final, fent arribar a Oniricat l'import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats. Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part d’Oniricat la tramitació de la comanda.

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una comanda, Oniricat procedirà a emetre i enviar la factura a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Cada expedició és acompanyada per una còpia de l'albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa. El receptor s'obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d'aquest albarà coincideixin.

Al lliurament de la mercaderia, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'Usuari en l'albarà de lliurament implica que el paquet que conté la mercaderia ha estat rebut en bones condicions i sense haver estat obert prèviament.

També és imprescindible que es comuniqui a Oniricat qualsevol incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail o telefònicament. Si no es compleixen aquestes condicions, Oniricat, no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.


Canvis i Devolucions


-Termes generals

-Es poden canviar o retornar tots els productes d’Oniricat dins el termini de 24 hores següents de la recepció d'una comanda, havent prèviament comunicat la devolució al telèfon 934642920 o amb un correu electrònic a info@oniricat.cat

-Els productes s'han de retornar en perfecte estat i no s'acceptarà cap producte que contingui senyals d’haver estat utilitzat.

-Els productes s'han d'enviar a ser possible amb l'embalatge original o amb un altre que també garanteixi la seguretat dels productes.

-Les despeses d'enviament fins a les nostres instal·lacions les haurà de fer efectives el client interessat i si el cas específic ho permet, s'abonaran al client. No s'acceptarà cap paquet que arribi a contra-reemborsament.

-Els diners referents a una devolució seran retornats pel mètode de pagament utilitzat.

-Un cop comprovat que tot sigui correcte, es retornarà l'import referent als productes retornats o al de la comanda retornada. Com es preveu a la llei, queda exclòs l'import referent a les despeses d'enviament perquè es tracta d'un servei subcontractat.

-El termini de devolució de l'import serà tan breu com sigui possible i no sobrepassarà mai els 30 dies.

-La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. Oniricat es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució.

 

-Anul·lació d'una comanda en curs

-Es pot anul·lar una comanda en curs sempre i quan no s'hagi efectuat l'enviament. En aquest cas el tractament serà com el d'una devolució.

-Per anul·lar una comanda en curs, s'haurà d'enviar un correu electrònic a info@oniricat.cat o bé trucar al telèfon 934642920.

-En cas d'haver pagat la comanda, els diners seran retornats en la seva totalitat en el termini més breu possible.

 

-Canvi de productes sol.licitat pel client

-Es faran els canvis que s'hagin sol·licitat i, si s'escau, es retornarà o es cobrarà la diferència que hi hagi de preu. Les despeses d’enviament del canvi del client a Oniricat anirà a càrrec del client.

-Realitzat el canvi, les despeses d'enviament referents a l'últim trajecte botiga/client, aniran a càrrec d’Oniricat.

 

-Canvi de productes per error d’Oniricat o per danys en el producte

-Oniricat acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client o si la mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Oniricat.

-Retornarem l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

-Es canviaran tots els productes que continguin errors de fabricació, defectes o que hagin patit danys durant el transport. Referent a això Oniricat estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

-No es canviarà en cap cas un producte que hagi patit d'anys per un mal ús per part del client.

-Un cop comprovat que tot sigui correcte, s'abonarà l'import referent a les despeses d'enviament del trajecte client/botiga.

-Les despeses d'enviament referents a l'últim trajecte botiga/client, aniran a càrrec d’Oniricat. Envia'ns el paquet de la devolució (molt important: amb les modificacions que desitges) a ONIRICAT C/ Cadis, 6 - 08911 Badalona

Per motius obvis, no s'acceptaran devolucions de productes que mostrin clares evidències d'haver estat utilitzats o tinguin algun tipus de desperfecte o manipulació. No acceptem cap paquet que porti import a pagar per l'enviament (reemborsament). Cal que el client pagui l'enviament i després, si s'escau, li retornarem l'import o bé li afegirem algun producte per valor igual i/o superior.


Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la Política de privacitat i cookies del web.

Propietat intel.lectual i industrial

La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per Oniricat estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Oniricat o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular Oniricat.

Igualment Oniricat serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s'incorporin arreu del Portal. Aquells continguts procedents Oniricat estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís.

Aquesta plana web ha estat creada utilizant la solució de codi obert PrestaShop™.


VALORACIONS DELS NOSTRES CLIENTS

Azahara Castro Molina
Compra verificada
28/02/2023

Regal perfecte

Buscava un regal original pel meu sogre i sens dubte va ser un encert. De gust suaus i tons delicats, és un perfecte acompanyant per les postres.

Sergio Rojo Osa
Compra verificada
28/02/2023

Primeran

Beti bezala. objektu polita eta kalitate ezin hobea. Azkar entregatu da eta oso ondo paketatuta iritsi da.

Judith Cazorla
Compra verificada
25/02/2023

Perfecte

Perfecte tot. La joia. El Pakging. El servei i enviament